Algemene Voorwaarden

Samenwerken met Blauwr

Artikel 1 – Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Blauwr: Blauwr B.V., gevestigd te Urmond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63762587;
  • Opdrachtgever: de partij die een opdracht verstrekt aan Blauwr;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Blauwr en de Opdrachtgever, waarbij Blauwr verplicht is tot het verlenen van diensten aan de Opdrachtgever;
  • Diensten: de door Blauwr te verlenen diensten, zoals opgenomen in de Overeenkomst;

Artikel 2 – Totstandkoming Overeenkomst 

2.1 De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie door de Opdrachtgever van een aanbod van Blauwr. 
2.2 Indien de Opdrachtgever een opdracht verstrekt aan Blauwr, verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Uitvoering van de diensten 

3.1 Blauwr zal de Diensten met zorg en deskundigheid uitvoeren. 
3.2 Blauwr is gerechtigd om de uitvoering van de Diensten uit te besteden aan derden.

Artikel 4 – Betaling 

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. 4.2 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Blauwr gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 5 – Intellectueel eigendomsrecht 

5.1 Blauwr behoudt zich het intellectueel eigendomsrecht op alle door haar vervaardigde producten, waaronder begrepen tekeningen, ontwerpen, software en andere producten, die in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. 
5.2 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht van de producten.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Blauwr is slechts aansprakelijk voor schade indien deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Blauwr of haar ondergeschikten.
6.2 De aansprakelijkheid van Blauwr is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het kader van de desbetreffende opdracht door de Opdrachtgever aan Blauwr is betaald.
6.3 De Opdrachtgever dient Blauwr onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele schade.

Artikel 7 – Geheimhouding

7.1 Blauwr is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst heeft verkregen.
7.2 De verplichtingen uit het voorgaande lid gelden niet indien de betreffende informatie reeds bekend was bij Blauwr, openbaar was geworden of beschikbaar is gekomen zonder inbreuk op enige geheimhoudingsverplichting of indien Blauwr is verplicht de informatie te verstrekken op grond van enige wettelijke bepaling.

Artikel 8 – Wijziging Algemene Voorwaarden

8.1 Blauwr is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
8.2 Wijzigingen zullen 30 dagen voor hun ingang schriftelijk aan de Opdrachtgever worden meegedeeld.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Blauwr gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zonder dat zij tot enige vergoeding gehouden is.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Blauwr, waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of nakoming daarvan in redelijkheid niet van Blauwr kan worden verlangd, waaronder in ieder geval: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, overstromingen, brand, storingen in het vervoer, inbeslagneming, uitsluiting, staking, bedrijfsstoornissen, overheidsmaatregelen en tekorten aan grondstoffen.

Artikel 10 – Geschillen

10.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen Blauwr en de Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht.

Artikel 11 – Slotbepalingen

11.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijft de Overeenkomst in alle overige opzichten volledig van kracht.
11.2 Indien Blauwr niet steeds strikt de naleving van deze Algemene Voorwaarden afdwingt, laat dit onverlet het recht van Blauwr om in een later stadium alsnog de naleving hiervan af te dwingen.
11.3 De Overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden zonder schriftelijke toestemming van Blauwr.
11.4 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

1 uur gratis advies van onze strateeg?

Binnen 1 uur jouw 'bottleneck' om verder te groeien op tafel!

  • Verbeter je merk
  • Verbeter je aanbod
  • Verbeter je marketing
  • Verbeter je sales
Blauwr

We maken een 100% vrijblijvende afspraak om je inzicht te geven. Al meer dan 100 bedrijven gingen je voor.